English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
SPRÁVNE POPLATKY NA KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch . Medzi najdôležitejšie položky patria:

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Z KATASTRA

 • vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) -  8 €  
 • kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4 - 8 €
 • vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie
  parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy - 8 €
 • kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj
  začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov - 8 €
 • Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín - 3 €

VKLAD DO KATASTRA:

 • návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Správa katastra by o úrýchlenom návrhu mala rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu - 66 €
 • urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Správa katastra by o urýchlenom návrhu mala rozhodnúť do 15 od doručenia návrhu - 266 €   
 • Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena - práva doživotného užívania) poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

 
ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KATASTRA

 • vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel - 8 €
 • poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia - 3 €
 • poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia -  17 €  
 • poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia - 7 €
 • overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií - 27 €
 • overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu - 7 €
 • vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 - 8 €

 

 • Správne poplatky sa uhrádzajú v kolkoch. Kolky je možné kúpiť na pošte, príp. v automatoch na katastri (kt. nie vždy fungujú).

Zdroj: SORA

Ponuka pozemkov v Nitre a okolí - realitná kancelária EUREX realityEUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.