English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

daňové priznanie, sadzba dane, platenie dane

Zákon rozlišuje tri druhy dane z nehnuteľností -  daň z bytov a nebytových priestorov, daň zo stavieb a daň pozemkov. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo (správa, nájom alebo užívanie) nehnuteľnosti. Správcom dane je obec, resp. mesto, v ktorom územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom sa neprihliada na zmeny skutočností (napríklad zmena charakteru pozemku, zmena výmery), ktoré vzniknú  v priebehu zdaňovacieho obdobia.  

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je vlastník nehnuteľnosti povinný podať za daňové obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť (stal vlastníkom nehnuteľnosti). Daňové priznanie treba podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru toho istého roka.  Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2012, daňové priznanie je treba podať do 31. 1. 2013. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 2. januára 2013, daňové priznanie podáte až 31.1.2014. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

Ak daňovník už podal priznanie k dani z nehnuteľností a neskôr sa stane vlastníkom, správcom, užívateľom či nájomcom ďalšej nehnuteľnosti, prípadne nastanú zmeny na nehnuteľnosti (výmera, účel využitia) alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.


Sadzba dane a platenie dane

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným  záväzným  nariadením obec alebo mesto (každá obec a mesta má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke) Výpočet dane z nehnuteľnosti potom predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava. V niektorých prípadoch (napr. mesto Bratislava) určil správca dane tri pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality, pričom mestskú časť Staré mesto zaradil do tretieho pásma s najvyššou sadzbou dane z bytov (0,47 eur / m2 pre rok 2012).

Na rozdiel od dane z príjmu, daňovník nie je povinný platiť daň z nehnuteľností zároveň v termíne podania daňového priznania. Daň z nehnuteľností je splatná až po jej vyrubení.

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Platobný výmer doručí správca dane vlastníkovi nehnuteľnosti.

Zdroj: SORA

Realitná kancelária EUREX reality - a naša ponuka DOMY NITRA a POZEMKY NITRAEUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.