English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
REALITNÝ SLOVNÍK

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve (na budúci prevod vlastníctva nehnuteľnosti) = písomný záväzok zmluvných strán uzavrieť do určitého termínu kúpnu zmluvu k predmetu zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy. V zmluve o budúcej kúpnej zmluve (ktorej predmetom je budúci odplatný prevod nehnuteľnosti) by mali byť o.i. identifikácia zmluvných strán, presne vyšpecifikovaný nehnuteľný majetok, výška kúpnej ceny predmetného nehnuteľného majetku, spôsob jej úhrady, termín uzatvorenia riadnej kúpnej zmluvy a prípadné sankcie pre zmluvné strany, v prípade nedodržania svojich záväzkov vyplývajúcich z takejto zmluvy. Klientom odporúčame, aby si nami nechali vypracovať takúto zmluvu, aby doslova pre pár eur za vyhotovenie takejto zmluvy, neboli oklamaní alebo podvedení. Klienti, ktorí kupujú alebo predávajú nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie EUREX reality, majú vypracovanie takejto zmluvy ZADARMO.

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti = je písomný dvojstranný právny úkon, medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra. Kúpna zmluva musí mať vždy písomnú podobu a jedná sa o najbežnejší spôsob prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Klientom odporúčame, aby boli veľmi obozretní najmä pri právnom servise týkajúcom sa kúpy alebo predaja nehnuteľnosti. "Dobrá a kvalitná" kúpna zmluva pri predaji a kúpe nehnuteľnosti totiž stavia všetkých jej účastníkov do pozície rovnocenných partnerov, kde nikto nie je zvýhodnený na úkor toho druhého. Opodstatnenosť tohto pravidla vám pomôže predísť rôznym komplikáciám pri predaji či kúpe akejkoľvek nehnuteľnosti. Týmto spôsobom znížite riziko, ktoré vám môže poriadne strpčiť život... (v lepších prípadoch sa jedná o prerušené katastrálne konania, v tých horších sa jedná o finančné podvody alebo podvody s nehnuteľnosťami). Všetkým klientom, ktorí predávajú alebo kupujú nehnuteľnosť, ponúkame individuálne vypracovanie kúpnej zmluvy vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti, za cenu 120 €. Klienti, ktorí kupujú alebo predávajú nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie EUREX reality Nitra, majú vypracovanie takejto zmluvy samozrejme ZADARMO.

Nájomná zmluva = je zmluva na ktorou vzniká nájom napr. bytu, domu, garáže, obchodného priestoru, budovy atď. Zákon vyslovene nestanovuje, že zmluva musí mať písomnú podobu, no ak sa neuzatvára písomne, mala by sa vyhotoviť aspoň zápisnica o jej obsahu. Pre obe zmluvné strany je však lepšie, ak si dajú vyhotoviť riadnu, dobre sformulovanú zmluvu. I keď to na začiatku vyzerá jednoducho a nevinne, prípadne nejasnosti a nezrovnalosti v zmluve môžu viesť až k súdnemu sporu.

Darovacia zmluva = je dvojstranný právny vzťah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán, t.j. darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a obdarovaný ten dar alebo sľub prijíma. Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti. Darcom môže byť len vlastník daru. V prípade, že je dar v spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť všetci spoluvlastníci.

Záložná zmluva = je zmluva, ktorá predstavuje jeden zo zdrojom zabezpečenia pohľadávky v prospech veriteľa ( napr. poskytnutie hypotekárneho úveru na kúpu nehnuteľnosti bankou - záložným veriteľom). Záložné právo k nehnuteľnostiam vzniká zápisom vkladu do katastra nehnuteľností. Nedodržanie písomnej formy znamená absolútnu neplatnosť.


Kataster = Kataster nehnuteľnosti je zoznam, práva k ním (vlastnícke, záložné, nájomné práva) a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na celom území Slovenska rozdelenom na jednotlivé katastrálne územia.

Katastrálna mapa = je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku. Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnej správe katastra. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete.

LV = List vlastníctva (skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke práva k nehnuteľnosti. List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra (zväčša podľa okresu). Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva.

Plomba = Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti. Správa katastra je povinná najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačiť plombu o zmene práva k nehnuteľnosti. Túto plombu správa katastra zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte. Pokiaľ je na liste vlastníctva plomba, kataster vydá list vlastníctva s vyznačenou plombou jedine majiteľovi nehnuteľnosti alebo ním splnomocnenej osobe.

Geometrický plán (GP) = Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na: rozdelenie nehnuteľností, úpravu hranice nehnuteľností, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia, zameranie rozostavanej stavby, zlúčenie nehnuteľností a priznanie práv k časti nehnuteľnosti - vyznačenie vecného bremena. Geometrický plán môžu vyhotoviť len fyzické a právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce.

Výlučné vlastníctvo = vlastníctvo (napr. nehnuteľnosti) jednou osobou

Spoluvlastníctvo = vlastnícky právny vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Spoluvlastníctvo rozlišujeme na:

podielové spoluvlastníctvo = každý spoluvlastník má (vlastní) určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, ktorý vyjadruje mieru účasti každého spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k celej veci.

bezpodielové spoluvlastníctvo (BSM) = vzniká na základe sobáša a nehnuteľnosti nadobudnuté po dni sobáša manželmi sa zapisujú v podiele 1/1 do listu vlastníctva. V prípade, že po dni sobáša manžel alebo manželka nadobudne nehnuteľnosť na základe daru alebo dedenia nadobúda len jeden z manželov, ktorému bola nehnuteľnosť darovaná alebo ktorý nehnuteľnosť nadobudol dedením. V prípade, že nehnuteľnosť nadobudne len jeden z manželov peniazmi nadobudnutými z podnikania alebo darom, je možné notárskou zápisnicou zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva alebo spoluvlastníctva jedného z manželov.

Intravilán = je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe. Intravilánom sa niekedy rozumie časť územia obce, ktorá je z väčšej časti zastavaná. Zahrňuje samotné zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy - záhrady, komunikácie, súkromnú a verejnú zeleň, toky a vodné plochy. V takomto prípade je hranica medzi intravilánom a extravilánom obvykle vedená po spoločnom vonkajšom obvode zastavaných a priliehajúcich plôch. Do intravilánu obvykle nie sú zahrnuté osamelé budovy, menšie osady, osamotené priemyselné a poľnohospodárske budovy či areály.

Extravilán = nezastavané územie v rámci hraníc sídla.

Znalecký posudok = je posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktorom sa stanovuje úradná cena nehnuteľnosti. Musí byť vypracovaný v zmysle Vyhlášky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Vyhotovuje sa spravidla v troch vyhotoveniach spolu s CD (v programe Hypo). Pokiaľ sa do banky predkladá znalecký posudok od externého znalca, banka vykoná supervíziu hodnoty nehnuteľnosti stanovenú v predloženom znaleckom posudku, ktorú môže aj upraviť.

Vecné bremeno = Vecné bremená, upravené § 151n až 151p Občianskeho zákonníka, sú vecnoprávne obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci, ktoré spočívajú v tom, že vlastník nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom je v prospech niekoho iného povinný:

a) niečo trpieť (napr. prechod cez svoj pozemok)
b) niečoho sa zdržať, t. j. niečo nekonať (napr. nevysadiť vysoké stromy v blízkosti okien susedného domu)
c) niečo konať (napr. odomykať bránu v určitom ročnom období na zber plodov)

Záložné právo = Záložné právo je jedným z inštitútov pôsobiacich na dlžníka, aby uhradil veriteľovi svoj dlh riadne a včas tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená.

 

Nehnuteľnosti Nitra - EUREX reality - realitná kancelária Nitra

Naša ponuka byt Nitra obsahuje tie najzaujímavejšie nehnuteľnosti na realitnom trhu v Nitre a ponuka dom Nitra uspokojí aj najnáročnejších klientov.EUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.