English Hungary FranceGermanyItaliaPolandRussia
Info linka: 0944 422 244Facebook Google+ Youtube
Úvodná stránka      O nás      Kontakt
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Byty Domy Pozemky Novostavby Komerčné objekty Rekreačné objekty
Ponúknite nám | Hľadáme | Služby | Makléri | Úvery a poistenie | Správa nehnuteľností | Info klientom | Články | Výkup nehnuteľností
Základné pojmy katastra nehnuteľností

 

Autorizovaný geodet, kartograf je osoba, ktorá garantuje správnosť a presnosť geodetických a kartografických prác. Má odborné vzdelanie a zložila skúšku odbornej spôsobilosti na výkon geodetických a kartografických činností. Samotné práce v geodézii a kartografii môže vykonávať ktokoľvek, ale výsledok musí byť overený autorizovaným geodetom a kartografom. Pokiaľ sa preberajú aj do katastra nehnuteľností, musia byť úradne overené

Geometrický plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti.

Hranica pozemku je hranica podľa vlastníctva ak ju vlastníci navzájom rešpektujú a nie je medzi nimi sporná. Hranica pozemku je určená lomovými bodmi.

Katastrálna mapa je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku. Katastrálne mapy sa vytvárajú v rozličných mierkach, v zastavanom území (intraviláne) sa používajú katastrálne mapy v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastaveného územia obce (extravilán) sú to najčastejšie katastrálne mapy v mierke 1:5000 (ale nie je to pravidlo).

Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnej správe katastra. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete.

Kataster nehnuteľnosti je zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k ním (vlastnícke, záložné, nájomné práva)

Katastrálne územie je zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto postupne spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce...) ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostávajú zachované a sú samostatne evidované.

Katastrálny operát sú všetky listiny a dokumenty z jedného katastrálneho územia.

List vlastníctva je listina obsahujúca všetky verejné informácie o jednej parcele (vlastníci, rozmery, účel využívania). Zároveň obsahuje informácie o obmedzenií v nakladaní s nehnuteľnosťou (hypotéka, povinnosť strpieť napr. obecný vodovod na pozemku ... ). Je vhodné, preštudovať ho pred kúpou nehnuteľnosti, viac v článku List vlastníctva. Na jednom liste vlastníctva môže byť zapísané viaceré nehnuteľnosti.

Lomový bod pozemku je bod v ktorom sa mení smer hranice pozemku. Napríklad štvorec má štyri lomové body, pretože mení svoje hranice štyri krát. Pojem lomový bod sa využíva aj v iných prípadoch, napríklad lomový bod plynového potrubia, význam je však rovnaký.

Orientačné číslo je číslo, ktoré bolo pridelené stavbe v rámci jednej ulice, napríklad Bajkalská 5. Číslica zapísaná pred orientačným číslo, v prípade Bajkalská 255/5 číslo 255, nazýva súpisné číslo.

Parcela je "pozemok" s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo.

Parcela registra C je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

Parcela registra E (EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné).

Je to často prípad malých rolí, ktoré začalo obhospodarovať jednotné roľnícke družstvo (v listinách uvádzané ako pozemky v správe socialistickej organizácie) a počas neskorších mapovaní sa zamerala len veľká roľa obhospodarovaná JRD. Tým pádom vznikla jedna veľká parcela registra C. Pričom v súčasnosti sa nedá povedať, kde v rámci celej JRD role sa nachádza maličká EKN parcela.

Parcelu registra E je možné zmeniť na CKN parcelu geometrickým plánom na obnovu pôvodnej parcely, geometrické plány zhotovujú súkromné geodetické firmy.

Každá EKN parcela je vždy obsiahnutá v nejakej CKN parcele. V tomto prípade príslušná CKN parcela nie je vedená na liste vlastníctva a teda nemá žiadneho vlastníka.

Ak by nastal prípad, že existuje EKN parcela vedená na liste vlastníctva a je umiestnená v CKN parcele, ktorá je tiež na liste vlastníctva, jedná sa o chybu v katastrálnom operáte, nakoľko ten istý kus pozemku nemôže byť zapísaný na rozdielnych listoch vlastníctva s rozdielnymi vlastníkmi a je možné požiadať príslušnú správu katastra o opravu chyby v katastrálnom operáte.

EKN parcely sa zväčša nachádzajú v extraviláne obce (ale nie je to pravidlo), EKN parcely, na rozdiel od CKN parciel, nepokrývajú celé katastrálne územie.

Vzťahy k EKN parcelám sa vysporadúvajú registrom obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).

Parcely registra E sa niekedy označujú ako združené pozemky alebo parcely určeného operátu.

Pozemok je časť zemského povrchu oddelená od ostatných častí rôznymi spôsobmi využívania (záhrada, dom, les, ...), rozdielnymi vlastníkmi, hranicami územnosprávnych jednotiek (hranicou katastrálného územia, hranica obce, okresu, kraju, štátu)

Pozemnoknižná vložka (pozemno-knižná vložka, pozemnoknižná zápisnica, pozemnoknižna vložko-zápisnica, PK vložka, PKN vložka) je obdoba listu vlastníctva používaná na evidenciu nehnuteľností od roku 1881 do mája 1964.

Plnili rovnakú funkciu ako v sučasnosti list vlastníctva. Pozostávali podobne ako terajšie listy vlastníctva z časti A - majetková podstata, B - list vlastníctva, tj zoznam vlastníkov, C - ťarchy. Zápisy do pozemnoknižných vložiek neboli vždy vykonané pre nezáujem alebo neznalosť  vlastníkov (doslovne si predajca a nadobúdateľ iba podali ruky) a sčasti aj preto, že boli písané v maďarskom jazyku a až neskôr v slovenčine.

Pozemnoknižné vložky boli vedené v tzv. pozemkovej knihe

Rozostavaný byt alebo nebytový priestor v katastri nehnuteľností je byt alebo nebytový priestor v takom dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je uzavretý obvodovými stenami a strechou. Ak potrebujete aby úrad správy katastra posúdil stavbu ako rozostavanú, musíte si nechať zhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom z oboru stavebníctva.

Rozostavaná stavba v katastri nehnuteľností sú to stavby s prideleným súpisným číslom a je aspoň tak rozostavaná, že je jasný tvar prvého nadzemného podlažia (tj. prízemia). Ak potrebujete aby úrad katastra nehnuteľností posúdil stavbu ako rozostavanú, musíte si nechať zhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom z oboru stavebníctva.

Výmera parcely je priemet (prenesenie) hraníc parcely do zobrazovacej roviny a určenie výmery tohoto priemetu. Výmera parcely sa zaokrúhľuje na celé metre štvorcové.

Výpis z listu vlastníctva zobrazuje aktuálny stav na danom liste vlastníctva. Všetky zmeny sa postupne zapisujú a rušia v originály listu vlastníctva, výpis ukazuje len aktuálny stav bez predošlých zmien. Pre právne úkony je výpis z listu vlastníctva (overený správou katastra) dostatočný dokument a nie je potrebné požadovať kópiu originálu listu vlastníctva.

Výpis z listu vlastníctva vydáva a overuje správa katastra a spoplatňuje sa poplatkom (kolkom) 3€ pre informatívne účely alebo 8€ pre právne účely.

Zobrazovacia rovina je matematický určený spôsob, akým dostať napr. parcelu z guľatej Zeme do roviny napr. do katastrálnej mapy. Predstavte si napríklad polovicu tenisovej loptičky, jeden zo spôsobov ako ju "vyrovnať" je použitie žehličky.EUREXreality, 949 01 Nitra, mobil: 0944 422 244
E-mail: eurexreality@eurexreality.sk
Copyright © 2014. Všetky práva vyhradené.
Created by WEBLIFE.